صفحه اول

کلاس های متنوع

  • آموزش مفاهیم و نکات تستی
  • حل سوالات به روش ذهنی
  • تمرینات هفتگی، بررسی و رفع اشکال آنها
  • برگزاری آزمون هر هفته از مطالب هفته گذشته

آزمون جامع

هر 3 ماه یکبار آزمون جامع از مباحث فیزیکی که تدریس شده برگزار می گردد

پروژه

  • برگزاری آزمون های هفتگی
  • رفع اشکال های منظم
  • آموزش
  • حل تمرینات هفتگی و بررسی آنها